Meninio ugdymo mokytojas

Pradžia » Pareigybės » Meninio ugdymo mokytojas
Spausdinti
PrintFriendly and PDF

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Meninio ugdymo mokytojas yra pedagoginis darbuotojas, vykdantis meninio ugdymo programą ir organizuojantis vaikų meninę veiklą lopšelyje-darželyje ,,Traukinukas“.
2. Meninio ugdymo mokytoją priima ir atleidžia lopšelio-darželio „Traukinukas“ direktorius LR Darbo kodekso ir Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.
3. Mokytojas yra atskaitingas įstaigos vadovui, savo darbą ir veiklą derina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

II REIKALAVIMAI MENINIO UGDYMO PEDAGOGEI

4. Turėti aukštąjį muzikinį arba pedagoginį išsilavinimą, su menine (muzika) specializacija.
5. Vadovautis LR įstatymais, LR Švietimo įstatymu, specialaus ugdymo įstatymu, saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis, įstaigos nuostatais, įstaigos darbo taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
6. Laikytis bendrųjų ir pedagoginės etikos normų. Kartą metuose profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti leidimą, dirbti.
7. Žinoti ir savo darbe vadovautis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programomis, bendrosiomis programomis ir standartais, specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindais, muzikos terapijos žiniomis.
8. Kelti profesinę kvalifikaciją, pedagoginę psichologinę kompetenciją gilintis į specialiųjų poreikių vaikų meninio ugdymo ypatumus. Ne mažiau kaip penkias dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose ar seminaruose.
9. Įgyti ne žemesnę kaip vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją ir kas 5 metai patvirtinti atitikimą
10. Įgytai kategorijai arba siekti aukštesnės.
11. Sugebėti savarankiškai parengti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas ikimokyklinio,
12. priešmokyklinio, specialiųjų ugdimosi poreikių vaikams.
13. Tausoti patikėtą įstaigos materialinį turtą. Rūpintis muzikinei veiklai skirtų patalpų estetiškumu, funkcionalumu, apipavidalinimu renginių metu.. Rūpintis reikiamų priemonių įsigijimu arba jų gamyba.
14. Tinkamai saugoti ir pildyti meninio ugdymo mokytojo dokumentaciją, muzikinio ugdymo programą, metinius planus, metinę ataskaitą. Nustatyta tvarka juos perduoti į įstaigos archyvą.

III MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

15. Meninio ugdymo mokytojas organizuoja ir veda muzikinę veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams kartą arba du kartus per savaitę pagal parengtą organizuotų veiklų tvarkaraštį.
16. Veda šventes, vakarones, pramogas vaikams pagal įstaigos veiklos programą.
17. Kartu su kitais pedagogais ruošia kolektyvo švenčių, pramogų scenarijus (programas) ir dalyvauja jų įgyvendinime.
18. Suburia pedagogus įvairių meninių (muzikinių) projektų įgyvendinimui.
19. Informuoja ugdytinių tėvus apie vaikų pasiekimus, dalyvauja grupių tėvu susirinkimuose.
20. Dalį darbo laiko skiria muzikos salės interjero apipavidalinimui prieš įvairius renginius, programų ir planų rengimui, metodinės medžiagos rinkimui, sisteminimui, priemonių gamybai arba paieškai, pasirengimui kitos dienos darbui.
21. Šalia bendrųjų meninio ugdymo uždavinių planuoja ir realizuoja korekcinius uždavinius.
22. Moko ugdytinius išreikšti save meninėmis priemonėmis, lavina muzikine klausą judesių koordinaciją, ritmo pajautimą ir t.t..
23. Bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.
24. Gerai žino kiekvieno ugdytinio galimybes, ir ugdimosi poreikius.
25. Meninio ugdymo turinį planuoja atsižvelgdama į sezoniškumą, kalendorines šventes, teminius planus, ugdytinių poreikius ir galimybes.
26. Mokslo metams parengia meninio ugdymo programą darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais.
27. Metine programą ir planus derina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir prasidėjus mokslo metams, iki rugsėjo 5 d. pateikia tvirtinti lopšelio-darželio ,,Traukinukas“ direktoriui.
28. Kasmet, baigiantis mokslo metams, iki birželio mėn. 1d. parengia metinę darbo ataskaitą, įvertindama taikytų darbo formų veiksmingumą nurodydama ugdytinių pasiekimus ir pažangą bei priežastis dėl programinių tikslų neįgyvendinimo.
29. Dalyvauja lopšelio-darželio ,,Traukinukas“ metodinėje veikloje, vidaus audite, kultūriniuose renginiuose.
30. Dalyvauja kartu su ugdytiniais įvairiuose miesto meniniuose renginiuose.
31. Tinkamai saugojos žinioje esančius dokumentus ir nustatyta tvarka juos perduoda į įstaigos archyvą.

IV MENINIO UGDYMO MOKYTOJO TEISĖS

32. Siūlyti individualias programas, pasirinkti užsiėmimų formas. Teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo. Dalyvauti įstaigos savivaldoje ir įstaigos kaitos projektuose.
33. Ne mažiau kaip penkias dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
34. Dalintis gerąja savo darbo patirtimi įstaigoje ir už jos ribų.
35. Buti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.


Šiose pareigose dirba