Logopedas

Pradžia » Pareigybės » Logopedas
Spausdinti
PrintFriendly and PDF

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Logopedo, dirbančio lopšelyje-darželyje, (toliau – logopedas) bendrieji pareiginiai nuostatai reglamentuoja logopedo, vykdančio ikimokyklinio, priešmokyklinio mokymo programas, veiklą.
2. Logopedai teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų (toliau – vaikai, turintys kalbos sutrikimų).
3. Logopedas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiu aprašu.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI LOGOPEDUI

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
2. Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius.
3. Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių vaikų kalbos sutrikimus.
4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su auklėtojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
5. Išmanymas Bendrųjų, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, Bendrųjų ugdymo planų.

III. LOGOPEDO FUNKCIJOS

1. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius darželyje.
2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su darželį aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti darželio vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia darželio specialiojo ugdymo komisijai.
3. Bendradarbiaudami su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
5. Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
6. Konsultuoja auklėtojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
7. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
8. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
9. Dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
10. Taiko savo darbe logopedinio darbo naujoves.
11. Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišsivystymo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja darželio bendruomenės ir visuomenės teikiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.
12. Logopedas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.


Šiose pareigose dirba