Auklėtojas

Pradžia » Pareigybės » Auklėtojas
Spausdinti
PrintFriendly and PDF

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojo pavyzdinis pareiginis aprašas reglamentuoja auklėtojo, dirbančio lopšelyje-darželyje „Traukinukas“ profesinę veiklą.
 2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojas (toliau – auklėtojas) – asmuo, ugdantis vaikus nuo 1,5 iki 6/7 metų.
 3. Auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą, būti įsigijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba jį atitinkančią kvalifikaciją (2005-03-29 švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ĮSAK-506 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimas“).
 4. Auklėtojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą bei šiuo pareiginiu aprašu.

II. AUKLĖTOJO VEIKLOS PRINCIPAI

5. Auklėtojas savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

 1. visuminis ugdymas – organizuodamas veiklą pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikų kultūros dėsningumu, siekia jo vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo, veiksmų plėtotės, edukacinius tikslus sieja su vaiko prigimtinių ir socialinių poreikių tenkinimu;
 2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, geriausiai susiformavusiais jo gebėjimais, sudarant sąlygas tobulinti mažiau išugdytas vaiko raidos sritis;
 3. nuoseklumas – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis ikimokyklinis ugdymas:
 4. dermė – derinami šeimos ir įstaigos interesai ir lūkesčiai, požiūris į vaiko ugdymą(si), šeima įtraukiama į ugdymo procesą, rūpinamasi šeimos švietimu.

III. AUKLĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6. Auklėtojas turi teisę:

 1. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas;
 2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono, miesto švietimo inovacijas;
 3. gauti informacinę, konsultacinę pagalbą iš logopedo, bendrosios praktikos slaugytojo;
 4. pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), įstaigos pedagogus, kitus su vaikų ugdymu susijusius asmenis;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis bei gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį darbo užmokestį;
 6. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;
 7. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;
 8. 1 val. per savaitę skirti metodinei veiklai (pasiruošimas ugdomajai veiklai, projektų, programų rengimas, dalyvavimas audito grupės darbe, kvalifikacinių programų rengimas ir kt.);
 9. dalyvauti įstaigos savivaldoje;
 10. atostogauti pedagoginiams darbuotojams teisės aktų numatyta tvarka;
 11. kartą per metus pasitikrinti savo sveikatą.

7. Auklėtojas privalo:

 1. organizuoti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgdamas į individualią vaikų ugdymo(si) raidą, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Vaiko raidos centro rekomendacijas ir derindamas su tėvais;
 2. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą: kasdien vaikus išvesti pasivaikščioti (žiemos metu vaikai gali būti išvedami pasivaikščioti, kai nėra vėjo ir oro temperatūra ne žemesnė – 15o C);
 3. garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;
 4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, globą, užtikrinti jų kokybę;
 5. planuoti ir įvertinti savo veiklą;
 6. vertinti vaikų pasiekimus, juos fiksuoti Auklėtojos dienyne ir teikti informaciją vaiko tėvams (globėjams), įstaigos administracijai;
 7. bendradarbiauti su ugdytinio šeima, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymosi galimybes;
 8. skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, pagal kompetenciją teikti jiems informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo naujoves, bendradarbiauti;
 9. dalyvauti įstaigos auklėtojų metodinės grupės veikloje;
 10. derinti savo veiklą su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais: meninio ugdymo pedagogu, logopedu;
 11. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą smurtą prieš vaiką;
 12. rytinio priėmimo metu pasitikrinti kiekvieną vaiką, pasidomėti jo savijauta;
 13. išleisti į namus tik su suaugusiais asmenimis;
 14. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
 15. rūpintis grupių patalpų estetiniu atnaujinimu, tausoti grupės ir įstaigos turtą;
 16. vesti pedagoginio darbo dokumentaciją, pildyti savianalizės anketas, parengti bendrą informaciją tėvams tam skirtuose stenduose;
 17. laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklių ir pedagoginės etikos normų;
 18. susirgus bet kuria liga, nedelsiant nutraukti darbą (prieš tai įspėjus vadovus) ir kreiptis medicininės pagalbos.

8. Auklėtoja atsako:

 1. už savo grupės vaikų ugdymo kokybę ir rezultatus pagal turimą kvalifikaciją.
 2. už vaikų sveikatą ir gyvybę, buvimo įstaigoje metu.
 3. už profesinės etikos kodekso laikymąsi.

IV. AUKLĖTOJO DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Ikimokyklinės grupės auklėtojas dirba pagal jam sudarytą, su įstaigos tarybos pirmininku suderintą bei įstaigos vadovo patvirtintą darbo grafiką.

10. Lopšelio-darželio „Traukinukas“ ikimokyklinės grupės auklėtojas dirba 36 val. per savaitę (33 val. – kontaktinės, skirtos tiesioginiam darbui su vaikais, 3 val. skirta metodinei veiklai, tėvų konsultavimui, dalyvavimui kvalifikaciniuose renginiuose ir kt.).

11. Ugdomąją veiklą organizuoja pagal l/d ,,Traukinukas“ ikimokyklinio ugdymo programą (patvirtinta: Šviet.skyriaus vedėjos įsakymas ŠVI – 518 (2010-12-08) ir l/d ,,Traukinukas“ direktoriaus įsakymu Nr.V-160B (2010-12-10).


Šiose pareigose dirba

Įrašų nėra